Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/27/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_27

pielikums_1_Darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa

pielikums_3_buvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma

pielikums_8_liguma_projekts

pielikums_9_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts

pielikums_10_objekta_apsekosanas_veidlapa

Forma_2

Būvprojekts

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2,Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/27/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 11.jūlijam, plkst. 10.00.

Grozījumi nolikumā Nr.2

Nolikums 2018_ 27_ GROZĪTS

Pielikums_8_līguma_projekts_GROZĪTS

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/27/ERAF, 2018.gada 31.jūlijā ir nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru.

Zinojums_GND_2018_27