Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus sarunu procedūrā „Kokskaidu granulu piegāde", identifikācijas Nr. GND-2018/11, 2018.gada 12.februārī ir nolēmusi:

1. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/11, 1.daļā “Fasētu kokskaidu granulu piegāde”, SIA “Vārpas 1”, reģ. Nr. 44103011066, “Leimaņi”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701, ar līgumcenu 29433,50 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro, 50 centi) bez PVN.

2. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/11, 2.daļā “Beramo kokskaidu granulu piegāde ar specializētu transportu”, Byko-Lat”, reģ. Nr. 40003139859, Lāčplēša iela 75-5, Rīga, LV-1011, ar līgumcenu 17373,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN.

Zinojums.pdf

Ligums_1_dala.pdf

Ligums_2_dala.pdf