Nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Pamati 1” izsole 04.02.2016.

Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Pamati 1”, kadastra numurs 5060 004 0239, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0349, 1,133 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) – bijušās sociālās aprūpes centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 001, 244,6 m2 platībā, bijušās ambulances ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 002, 75,6 m2 platībā, pagraba ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 003, 28,7 m2 platībā, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 004, 92,5 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 6000, nodrošinājums ir EUR 600.

Izsole notiks 2016.gada 4.februārī plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2016.gada 2.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

pamati_1_jaungulbene_izsoles_noteikumi.docx

ambulance_inventarizacija.pdf

pagrabs_inventarizacija.pdf

slimnica_inventarizacijas_lieta.pdf

zemes_robezu_plans.pdf