Nekustamā īpašuma “Paliena 1” – 12, Stradi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsole 04.02.2016.

Gulbenes novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Paliena 1” – 12, Stradi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0288, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0178 001 012, 53,8 m2 platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 1900, nodrošinājums ir EUR 190. Izsole notiks 2016.gada 4.februārī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2016.gada 2.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

paliena_1_12_stradi_izsoles_noteikumi.docx

atteli_1.pdf

atteli_2.pdf

izkopejums_no_inventarizacijas_lietas.pdf

zemesgramata.pdf