pinkas

Nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas” izsole 02.03.2016.

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pinkas”, kadastra numurs 5072 006 0138, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5072 006 0138, 5,12 ha platībā, 5072 006 0238, 6,02 ha platībā, 5072 006 0477, 0,91 ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 26 300 EUR, nodrošinājums ir 2630 EUR. Izsole notiks 2016.gada 2.martā plkst.10:00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 1.martam plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

pinkas_lizums_izsoles_noteikumi

fotoatteeli_1

fotoatteeli_2

zemesgraamata