ezermalas

Nekustamā īpašuma “Ezerkalni” – 4, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izsole 23.02.2016.

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ezerkalni” – 4, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5088 900 0156, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0127 001 004, 36,5 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 1200, nodrošinājums ir EUR 120.

Izsole notiks 2016.gada 23.februārī plkst.10:20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.februārim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ezerkalni_4_stameriena_izsoles_noteikumi

pieteikums_izsolei

fotoatteli

inventarizaacija

zemesgraamata