Nekustamā īpašuma “Aduliena 1” – 7, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsole 02.03.2016.

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Aduliena 1” – 7, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0149, kas sastāv no viena četristabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0135 001 007, 75,1 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 731/11960 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR. Izsole notiks 2016.gada 2.martā plkst.10:20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 1.martam plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

aduliena_1_7_jaungulbene_izsoles_noteikumi

pieteikums_izsolei

fotoatteeli_1

fotoatteeli_2

inventarizaacija

zemesgraamata