Gulbenes novada dome rīko Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar nosaukumu “Zvejnieki”, kadastra numurs 5052 003 0117, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0117, 6,9 ha platībā, nomas tiesību izsoli. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs ir EUR 62,10 (sešdesmit divi euro 10 centi) (bez PVN) gadā.

Nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 26.februārī plkst.10:00 Druvienas pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 25.februārim, plkst.15:00.

 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu sākot no sludinājuma publicēšanas dienas, saskaņojot to pa tālruni 64430785 (Druvienas pagasta pārvalde) vai 26409534 (Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs J.Graumanis).

 

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

2016.gada 26.februārī Druvienā notika Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar nosaukumu “Zvejnieki”, kadastra numurs 5052 003 0117, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0117, 6,9 ha platībā, nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 6 dalībnieki. Nomas tiesības tiek piešķirtas SIA “R.D.Bullis”, reģistrācijas Nr. 54103074951, par zemes nomas maksu 722,10 EUR (septiņi simti divdesmit divi euro 10 centi) gadā.

 

Paziņojums par līguma noslēgšanu

2016.gada 1.martā Gulbenes novada dome noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. GND/9.7/16/187 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “R.D. Bullis”, reģistrācijas numurs 54103074951.