Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamo telpu nomas izsole ēkas „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5072 006 0263 001, telpai Nr.9 ar platību 13,79 m2.
Sīkāka informācija par nomas objektu Lizuma pagasta pārvaldē, pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 18.februāra plkst.11:00, telpu nomas izsoles 2016.gada 18.februārī, plkst.11:00.

Akacijas_Nr.9_izsole_noteikumi_2016.docx

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 18.februārī plkst. 11.00 Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – administratīvās ēkas „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5072 006 0263 001, daļas – nedzīvojamās telpas Nr. 9 ar platību 13,79 m2 nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – Komersants IK „Santas Bodīte”, reģistrācijas numurs 44102032643, juridiskā adrese „Stariņi”, Lizuma pagasts, LV-4425, Gulbenes novads. Izsoles komisija NOLĒMA:

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - administratīvās ēkas „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5072 006 0263 001, daļu – nedzīvojamo telpu Nr.9 ar platību 13,79 m2 par nosacīto nomas maksu 9,93 EUR [(deviņi euro 93 centi) (bez PVN)] mēnesī, uz 5 gadiem iegūst Komersants IK „Santas Bodīte” reģistrācijas numurs, 44102032643, juridiskā adrese „Stariņi”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – komercdarbība.