Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās telpas „Tirzmalas garāža 2”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., kadastra apzīmējums 5094 004 0213 003, 15,8 m2 platībā nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Tirzas pagasta pārvaldē, pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 10.martam plkst.10:00, telpu nomas izsole 2016.gada 10.martā plkst.10:00.

Tirzas_garaza_nomas_izsole_2016.docx

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem


2016. gada 10. martā plkst. 10.00 Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas „Tirzmalas garāža 2”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5094 004 0213 003, 15.8 m2 platībā, nomas tiesību izsole.


Dalību izsolē bija pieteikuši 2 (divi) pretendenti.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas „Tirzmalas garāža 2”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5094 004 0213 003, 15,8 m2 platībā par nosolīto nomas maksu 11,21 EUR [(vienpadsmit euro divdesmit viens cents (bez PVN)] mēnesī, uz 1 (vienu) gadu iegūst Sanita Lielupe, personas kods 300681-12568, adrese “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – bērnu ratiņu, riteņu, mēbeļu u.c. priekšmetu novietošanai.