Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežotnes 2” – 7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5044 900 0090, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0314 001 007, 46,7 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2000 EUR, nodrošinājums ir 200 EUR.

Izsole notiks 2016.gada 12.aprīlī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 11.aprīlim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

mezotnes_2_7_izsoles_noteikumi.doc

fotograafijas_1.pdf

fotograafijas_2.pdf

inventarizaacijas_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf