Paziņojums par izsoli

Daukstu pagasta pārvalde informē, ka rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli medību tiesību nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dedestiņas - 2”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5048 008 0042,5, 39 ha platībā 2016.gada 20.aprīlī plkst.9:00 Daukstu pagasta pārvaldes telpās.

Sīkāka informācija par nomas objektu Daukstu pagasta pārvaldē, pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 19.aprīlim plkst.17:00.

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016.gada 20.aprīlī plkst.9:00 Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma medību tiesību nomas tiesību izsole uz nekustamo īpašumu „Dedestiņas - 2”,kadastra apzīmējums 50480080042,5,39 ha platībā.

Dalību izsolē bija pieteikuši 2 (divi) pretendenti.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma medību tiesību nomas tiesību uz nekustamo īpašumu „Dedestiņas - 2”,kadastra apzīmējums 50480080042,5,39 ha platībā, par nosolīto nomas maksu EUR 11,50 (vienpadsmit euro 50 centi )gadā, uz 5 (pieciem) gadiem iegūst Mednieku klubs „Lāčsalas”, reģistrācijas Nr.40008237215, juridiskā adrese „Skolas iela 5 k – 8 - 60”, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401