Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Eglītes 3”, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0194, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas – garāžas, ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0251 003, 31,4 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 400 EUR, nodrošinājums ir 40 EUR.

Izsole notiks 2016.gada 12.maijā plkst.10.45 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 10.maijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

egliites_3_ranka_izsoles_noteikumi.doc

fotograafijas.pdf

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf