Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Aduliena 1” – 7, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0149, kas sastāv no viena četristabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5060 003 0135 001 007, 75,1 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2400 EUR, nodrošinājums ir 240 EUR.

Izsole notiks 2016.gada 12.naijā plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 10.maijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

aduliena_1_7_otra_izsole_izsoles_noteikumi.docx

fotoatteeli_1.pdf

fotoatteeli_2.pdf

inventarizaacija.pdf

zemesgraamata.pdf