Drukāt

Gulbenes novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Viestura iela 29 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0158, kas sastāv no viena dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0276 001 006, 31,3 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 360 EUR, nodrošinājums ir 36 EUR. Izsole notiks 2016.gada 24.maijā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz diviem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2016.gada 23.maijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

kultuuras_piemineklju_nosaciijumi.pdf

viestura_29_6_dzivoklja_plans.pdf

viestura_29_6_izsoles_noteikumi.docx

viestura_29_6_zemesgramata.pdf