Paziņojumi par izsoli

Zemes vienības 3.0 ha platībā nomas tiesību izsole

Gulbenes novada dome rīko Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0331, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0331, daļas, 3,0 ha platībā, nomas tiesību izsoli. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs ir EUR 30,60 (trīsdesmit euro 60 centi) (bez PVN) gadā.

Nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 24.maijā plkst.11.00 Druvienas pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 23.maijam, plkst.15.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu sākot no sludinājuma publicēšanas dienas, saskaņojot to pa tālruni 64430785 (Druvienas pagasta pārvalde) vai 26409534 (Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs J.Graumanis).

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu.
2016.gada 24.maijā Druvienā notika Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0331, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0331, daļas 3,0 ha platībā, nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 2 dalībnieki. Nomas tiesības tiek piešķirtas SIA “R.D.Bullis”, reģistrācijas Nr. 54103074951, uz 5 gadiem par zemes nomas maksu 520,60 EUR (pieci simti divdesmit euro 60 centi) gadā.

Paziņojums par līguma noslēgšanu
2016.gada 31.maijā Gulbenes novada dome noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. GND/9.7/16/436 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “R.D. Bullis”, reģistrācijas numurs 54103074951.

 

Zemes vienības 2.6 ha platībā nomas tiesību izsole

Gulbenes novada dome rīko Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0217, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0217, 2,6 ha platībā, nomas tiesību izsoli. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs ir EUR 26,52 (divdesmit seši euro 52 centi) (bez PVN) gadā.

Nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 24.maijā plkst.10.00 Druvienas pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos nomas tiesību izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 23.maijam, plkst.15.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu sākot no sludinājuma publicēšanas dienas, saskaņojot to pa tālruni 64430785 (Druvienas pagasta pārvalde) vai 26409534 (Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs J.Graumanis).

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu.
2016.gada 24.maijā Druvienā notika Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0217, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0217, 2,6 ha platībā, nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 3 dalībnieki. Nomas tiesības tiek piešķirtas SIA “Agro Druva”, reģistrācijas Nr. 44103103816, uz 5 gadiem par zemes nomas maksu 336,52 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro 52 centi) gadā.

Paziņojums par līguma noslēgšanu
2016.gada 31.maijā Gulbenes novada dome noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. GND/9.7/16/437 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Agro Druva”, reģistrācijas numurs 44103103816.