Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vidus iela 65A, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 006 0222, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0284, 0,1593 ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3600 EUR, nodrošinājums ir 360 EUR. Izsole notiks 2016.gada 17.jūnijā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 16.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

situaacijas_plaans.pdf

vidus_65A_gulbene_izsoles_noteikumi.doc

zemesgraamata.pdf