Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Kļavkalnu iela 16 – 2, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5044 900 0091, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0097 001 002, 69,8 m2 platībā,

un pie tā piederošām kopīpašuma 6725/136405 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0097 001, 6725/136405 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0097 002, 6725/136405 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0097 003, 6725/136405 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0097 004, 6725/136405 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0097 005, 6725/136405 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 5044 012 097, 6725/136405 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0098. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR. Izsole notiks 2016.gada 26.jūlijā plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

kljavkalnu_16__2_beljava_izsoles_noteikumi.doc

fotograafijas_1.pdf

fotograafijas_2.pdf

fotograafijas_3.pdf

inventarizacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf