Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 109”, kadastra numurs 5044 014 0260, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0260, 0,06 ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR. Izsole notiks 2016.gada 26.jūlijā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka” pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

spaariite_109_beljava_izsoles_noteikumi.doc

situaacijas_plaans.pdf