Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves” – 15, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5052 900 0008, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0335 001 015, 75,4 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 7540/132400 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0335 001, 7540/132400 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0335 002, 7540/132400 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0335 003, 7540/132400 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0335.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR. Izsole notiks 2016.gada 26.jūlijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

gatves_15_druviena_izsoles_noteikumi.doc

inventarizaacijas_lieta.pdf

doc02961220160711105551.pdf

doc02961320160711105617.pdf