Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Piparmētras”, kadastra numurs 5044 002 0280, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0130, 6,6 ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 12000 EUR, nodrošinājums ir 1200 EUR. Izsole notiks 2016.gada 23.augustā plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

piparmeetras_beljava_izsoles_noteikumi.doc

situaacijas_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf