Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Antani” – 1, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0291, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0082 001 001, 34,4 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 344/1328 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 001 0082 001).

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 800 EUR, nodrošinājums ir 80 EUR. Izsole notiks 2016.gada 23.augustā plkst.11.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

antani_1_stradi_izsoles_noteikumi.doc

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf