Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežotnes 2” – 7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5044 900 0090, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0314 001 007, 46,7 m2 platībā,

un pie tā piederošām kopīpašuma 4670/35080 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5044 012 0314 001), 4670/35080 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5044 012 0314 007), 4670/35080 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5044 012 0314). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1600 EUR, nodrošinājums ir 160 EUR. Izsole notiks 2016.gada 6.oktobrī plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 5.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

mezotnes_2_7_izsoles_noteikumi.doc

fotograafijas_1.pdf

fotograafijas_2.pdf

inventarizaacijas_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf