Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nekustamā īpašuma „Stāķi 24”, adrese: „Stāķi 24”,Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 5090 002 0613 002), ēkas kopējā platība 265,4 m2, gāzes iztvaikotavas (kadastra apzīmējums 5090 002 0613 003) ēkas kopējā platība 70,9 m2, zemes gabala 0,3054 ha ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0613, nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldē. Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldē Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2016.gada 7.oktobrim plkst.12.00.

Telpu_noma_Staki_24.docx

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016. gada 10.oktobrī plkst. 10.00 Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – “Stāķi 24”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 5090 002 0613 002), ēkas kopējā platība 265,4 m2, gāzes iztvaikotavas (kadastra apzīmējums 5090 002 0613 003) ēkas kopējā platība 70,9 m2 , zemes gabala 0,3054 ha ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0613  nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – SIA “Gaujas Koks”, reģistrācijas numurs 40003037448, juridiskā adrese : Gaujas iela 24/35, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136. Izsoles komisija NOLĒMA:

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - “Stāķi 24”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 5090 002 0613 002), ēkas kopējā platība 265,4 m2, gāzes iztvaikotavas (kadastra apzīmējums 5090 002 0613 003) ēkas kopējā platība 70,9 m2 , zemes gabala 0,3054 ha ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0613 par nosacīto nomas maksu 67,26 EUR [(sešdesmit septiņi euro 26 centi) (bez PVN)] mēnesī un zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro) gadā uz 5 gadiem iegūst  SIA “Gaujas Koks”, reģistrācijas numurs 40003037448, juridiskā adrese : Gaujas iela 24/35, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – komercdarbība.