Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 15” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0295, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0581 001 002, 59 m2 platībā,

un pie tā piederošām kopīpašuma 554/11511 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 002 0581 001), un kopīpašuma 554/11511 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 002 0581). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2200 EUR, nodrošinājums ir 220 EUR. Izsole notiks 2016.gada 15.novembrī plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 14.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

staakji_15_2_stradi_izsoles_noteikumi.doc

fotoatteeli_1.pdf

fotoatteeli_2.pdf

fotoatteeli_3.pdf

fotoatteeli_4.pdf

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf