Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viestura 29A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0277, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0275 001 002, 25,2 m2 platībā,

un pie tā piederošām kopīpašuma 251/2476 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0275 001), 251/2476 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0275 002), 251/2476 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0275 007), 251/2476 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 009 0275). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 900 EUR, nodrošinājums ir 90 EUR. Izsole notiks 2016.gada 13.decembrī plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi ir valstij. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

viestura_29A_2_gulbene_izsoles_noteikumi.doc

atteeli_1.pdf

atteeli_2.pdf

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf