Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Vienības iela 6”, kadastra numurs 5044 007 0225, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 007 0225, 0,73 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm)

ar kadastra apzīmējumiem 5044 007 0225 001, 5044 007 0225 002, 5044 007 0225 003, 5044 007 0225 005, 5044 007 0225 006. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 12600 EUR, nodrošinājums ir 1260 EUR. Izsole notiks 2016.gada 28.decembrī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 27.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

atteeli.pdf

robezu_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf