Gulbenes novada dome rīko nomas tiesību izsoli Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kaudzeskalns 3”, kadastra numurs 5094 005 0119, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0119, daļai, 2,8 ha platībā.

Nomas tiesību izsoles sākumcena 22,59 EUR (divdesmit divi euro piecdesmit deviņi centi) (bez PVN) gadā. Nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 16.decembrī plkst.10.00 Tirzas pagasta pārvaldes telpās “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē, “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2016.gada 15.decembrim, plkst.15.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv, saskaņojot to pa tālruni 64497640 (Tirzas pagasta pārvalde) vai 26954826 (Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Č.Barkovskis).

nomas_izsoles_noteikumi.doc

kaudzeskalns_3_tirza.pdf

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem


2016. gada 15. decembrī plkst. 10.00 Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kaudzeskalns 3”, kadastra numurs 5094 005 0119, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0119, daļas 2,8 ha platībā, nomas tiesību izsole.


Dalību izsolē bija pieteicis 1 (viens) pretendents.

Zemes nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kaudzeskalns 3”, kadastra numurs 5094 005 0119, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 005 0119, daļu 2,8 ha platībā par nomas maksu, kas vienāda ar nosacītās nomas maksas apmēru - 22,59 EUR (divdesmit divi euro piecdesmit deviņi centi) bez PVN gadā, uz 5 (pieciem) gadiem iegūst SIA “Stigas”, reģ.nr. 44103075372, “Stigas”, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424.