Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Piparmētras”, kadastra numurs 5044 002 0280, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0130, 6,6 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 9600 EUR, nodrošinājums ir 960 EUR.

Izsole notiks 2017.gada 10.janvārī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību uz objekta iegādi nav. Pircējam ir saistošs 2016.gada 14.janvārī starp Gulbenes novada domi un fizisku personu noslēgtais zemes nomas līgums Nr.BE/9.p.3/16/22. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2017.gada 6.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

piparmeetras_otra_izsole_izsoles_noteikumi.docx

situaacijas_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf