Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 1” – 2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0296, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 002 002, 46,9 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 469/5250 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 002 0034 002).

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1600 EUR, nodrošinājums ir 160 EUR. Izsole notiks 2017.gada 21.februārī plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2017.gada 20.februārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

skjieneri_1_2_otra_izsole_izsoles_noteikumi.docx

fotoatteeli_1.pdf

fotoatteeli_2.pdf

fotoatteeli_3.pdf

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf