Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nekustamā īpašuma „Akācijas”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sastāvā esošās ēkas (garāžas) ”Veckalēji” ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0389 001 001 daļa, 60,0 m2 platībā, nomas izsole.

               Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00 līdz 2017.gada 3.februārim plkst.12:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 6.februārī plkst.10:00 Lizuma pagasta pārvaldē, „Akācijās”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē, „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2017.gada 3.februārim plkst.12:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts.

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2017. gada 6.februārī plkst. 10.00 Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – „Akācijas”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sastāvā esošās ēkas (garāžas) ”Veckalēji” ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0389 001 001 daļas 60,0 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – fiziska persona Aigars Ziediņš, personas kods 210172-12580, dzīv. “Lejas Vēversviķi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - „Akācijas”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sastāvā esošās ēkas (garāžas) ”Veckalēji” ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0389 001 001 daļu 60,0 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 43,20 EUR [(četrdesmit trīs euro 20 centi) (bez PVN)] mēnesī, uz 5 gadiem iegūst Aigars Ziediņš, personas kods 210172-12580, deklarētā dzīvesvieta “Lejas Vēversviķi”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – individuālo automašīnu un remontpiederumu uzglabāšanai.