Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Mežogas”, kadastra numurs 5088 001 0193, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0177, 19,29 ha platībā, un uz tās esošās mežaudzes 11,92 ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 19800 EUR, nodrošinājums ir 1980 EUR. Izsole notiks 2017.gada 21.martā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2017.gada 17.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

mezogas_tresaas_izsole_izsoles_noteikumi.docx

apgruutinaajumu_plaans.pdf

meza_taksaacija.pdf

situaacijas_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf