Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Mežameiši 1”,

kadastra numurs 5088 004 0273, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0273, 4,7 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5088 004 0273 001, 5088 004 0273 002, 5088 004 0273 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4000 EUR, nodrošinājums ir 400 EUR. Izsole notiks 2017.gada 21.martā plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 17.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

mezameisi_1_staameriena_izsoles_noteikumi.doc

inventarizaacijas_lieta.pdf

robezu_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf