Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “Spāres”,

kadastra numurs 5084 004 0428, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5084 004 0254, 2,28 ha platībā, 5084 004 0429, 8,01 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 21500 EUR, nodrošinājums ir 2150 EUR. Izsole notiks 2017.gada 21.martā plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Pircējam ir saistošs 2015.gada 6.maijā starp Gulbenes novada domi un fizisku personu noslēgtie zemes nomas līgumi Nr.RA/9.p.3/15/215, Nr.RA/9.p.3/15/214. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 17.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

spaares_ranka_izsoles_noteikumi.doc

robezu_plaans_1.pdf

robezu_plaans_2.pdf

zemesgraamata.pdf