Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nekustamā īpašuma „Mālmuiža”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 010 0098, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 5064 010 0098 001 (Mālmuižas pils 1414,4 m2), 5064 010 0098 004 (māja 182,2 m2), 5064 010 0098 005 (saimniecības ēka 324,8 m2), 5064 010 0098 006 (kūts 209,8 m2), 5064 010 0098 007 (pagrabs 62,1 m2), 5064 010 0098 008 (blokmoduļa katlu māja 233,8 m2), 5064 010 0098 009 (dziļurbums – artēziskā aka) un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5064 010 0098 daļa 7,8 ha kopplatībā, nomas izsole.

               Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 10.marta plkst.12.00, tālrunis 28379485.

Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 14.martā plkst.10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2017.gada 10.martam plkst.12.00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts