Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves 5” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0197, kas sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0312 001 008, 60,2 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 585/7896 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0312 001, 585/7896 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0312.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2500 EUR, nodrošinājums ir 250 EUR. Izsole notiks 2017.gada 11.aprīlī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2017.gada 10.aprīlim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

gatves_5_8_otra_izsole_izsoles_noteikumi.docx

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf