Drukāt

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 18” – 24, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0301, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0582 001 024, 55,9 m2 platībā,

un pie tā piederošām kopīpašuma 527/23179 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0582 001, kopīpašuma 527/23179 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0582. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2200 EUR, nodrošinājums ir 220 EUR. Izsole notiks 2017.gada 23.maijā plkst.13.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 19.maijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

staakji_18_24_stradi_izsoles_noteikumi.doc

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf