Gulbenes pilsētas pārvalde rīko Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Pakalni”, kadastra numurs 5001 008 0120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0120, 15,9279 ha platībā, nomas tiesību izsoli.

Iznomājamā zemes gabala robežas un izsoles noteikumi apstiprināti ar 27.04.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmumu.

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Pakalni”, kadastra numurs 5001 008 0120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0120, 15,9279 ha platībā, nomas tiesību izsole, kas bija paredzēta 2017.gada 16.maijā Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, nenotika, jo nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks.