Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viestura 29A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0277, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0275 001 002, 25,2 m2 platībā,

un pie tā piederošām kopīpašuma 251/2476 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0275 001), 251/2476 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0275 002), 251/2476 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0275 007), 251/2476 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 009 0275). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 855 EUR, nodrošinājums ir 85,5 EUR. Izsole notiks 2017.gada 6.jūnijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 5.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

viestura_29A_2_gulbene_otra_izsole_izsoles_noteikumi.docx