Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ozolu iela 1 – 1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0146, kas sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0256 001 001, 69,40 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 644/13372 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0256 001, 644/13372 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0256. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1250 EUR, nodrošinājums ir 125 EUR. Izsole notiks 2017.gada 13.jūlijā plkst.11.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 11.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ozolu_1_1_pirmaas_izsoles_noteikumi.doc

telpu_plans.pdf

zemesgramata.pdf