Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Margas 1”, kadastra numurs 5090 003 0064, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0064, 0,0671 ha platībā, un uz tās esošās ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 5090 003 0064 001. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2900 EUR, nodrošinājums ir 290 EUR. Izsole notiks 2017.gada 13.jūlijā plkst.11.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 11.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

margas_1_stradi_izsoles_noteikumi.doc

inventarizaacijas_lieta.pdf

robezu_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf