Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 17”, kadastra numurs 5001 900 0310, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0310, 0,3721 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2900 EUR, nodrošinājums ir 290 EUR. Izsole notiks 2017.gada 25.jūlijā plkst.12.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 21.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

zvaigznju_17_tresaas_izsoles_noteikumi.docx

robezu_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf