Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Čiekuriņi”, kadastra numurs 5090 002 0614, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0614, 0,6932 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2400 EUR, nodrošinājums ir 240 EUR. Izsole notiks 2017.gada 25.jūlijā plkst.11.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 21.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ciekurinji_stradi_otraas_izsoles_noteikumi.doc

situaacijas_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf