Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 7” – 3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0303, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 004 003, 59 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 596/12360 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 004. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2000 EUR, nodrošinājums ir 200 EUR. Izsole notiks 2017.gada 25.jūlijā plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 21.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

inventarizaacijas_lieta.pdf

skjieneri_7_3_otraas_izsoles_noteikumi.docx

zemesgraamata.pdf