Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 11” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0299, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0583 001 001, 40,4 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 410/3640 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0583 001, kopīpašuma 410/3640 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0583. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1100 EUR, nodrošinājums ir 110 EUR. Izsole notiks 2017.gada 25.jūlijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 21.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

staakji_11_1_otraas_izsoles_noteikumi.docx

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf