Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas Brīvprātīgā darba projektā “Creative together” (Nr. 2017-1-LV02-KA105-001629) dzīvojamās telpas nodrošināšanai brīvprātīgajai no Austrijas laika posmā no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.jūnijam.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada domē, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības kultūras un sporta nodaļā, 315.kabinetā, līdz 2017.gada 31.jūlijam plkst.14:00.

Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, e-pasts: , tālr. 28742807.

                Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdē (protokols Nr. 9, 26.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.