Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu.

  • 2017.gada 6.jūlijā Druvienā notika Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0113, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0191, daļas 5,3 ha platībā, nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 3 dalībnieki. Nomas tiesības tiek piešķirtas Jurim Ozolam uz 5 gadiem par zemes nomas maksu 312,00 EUR (trīs simti divpadsmit euro 00 centi) gadā.

  • 2017.gada 6.jūlijā Druvienā notika Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0113, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0328, daļas 5,3 ha platībā, nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 1 dalībnieks. Nomas tiesības tiek piešķirtas Druvienas pagasta A.Krešovas “Saulaiņu” zemnieku saimniecībai, reģ. Nr. 54101033111 uz 5 gadiem par zemes nomas maksu 48,00 EUR (četrdesmit astoņi euro 00 centi) gadā.