Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0236 001 un adresi „Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5072 006 0236 001 005, nedzīvojamo telpu Nr.6, Nr.7 un Nr.8, ar kopējo platību 82,0 m2, nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00 līdz 2017.gada 7.augustam.

Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 8.augustā plkst.10:00 Lizuma pagasta pārvaldē, „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē, „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2017.gada 7.augustam plkst.16:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

Paziņojums par rezultātiem

Sakarā ar to, ka nepieteicās neviens pretendents, izsole nenotika.