2017. gada 4. augustā Stāmerienā notika Gulbenes novada domes nekustamajā īpašumā Stāmerienas pagasta ar kadastra numuru 5088 004 0167, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0167, daļas 4,6 ha platībā, nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 1 dalībnieks. Nomas tiesības tiek piešķirtas Gundaram RUBENIM uz 5 gadiem par zemes nomas maksu 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro 00 centi) gadā.