Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 16”, kadastra numurs 5001 009 0360, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0359, 0,2184 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4100 EUR, nodrošinājums ir 410 EUR. Izsole notiks 2017.gada 12.septembrī plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 8.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

zvaigznju_16_gulbene_izsoles_noteikumi.doc

zemesgraamata.pdf

zemes_robezu_plaans.pdf